Език:
Валута:

Рекламации на гаранционна стока

При възникване на проблем и отклоняване от нормалната работа продуктът трябва да бъде доставен до упълномощения сервиз за сметка на клиента заедно с оригинална гаранционна карта.
Гаранционното обслужване се извършва само в сервиза на “ВСТОРЕ” ЕООД.
Срокът на гаранционната карта започва да тече от датата на подписването й.
С продадената стока не е предоставен за използване софтуер, с изключение на оригиналната окомплектовка от дискове с драйвери, ако производителят е предоставил такива. Ако има продаден софтуер, той е описан като позиция в гаранционната карта.
Независимо от търговската гаранция “ВСТОРЕ” ЕООД отговаря за липсата на несъответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 ЗЗП:
Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.
Срокът на гаранционно обслужване е от 5 до 30 работни дни. По време на гаранционния срок всички дефектирали модули и части ще бъдат отремонтирани или заменени безплатно.
Гаранцията се прекратява при дефекти причинени в резултат на :
1. Токови удари от всякакъв характер.
2. Повреди, причинени в резултат на неправилна инсталация или неправилно включване към електрическата мрежа.
3. Пожар, земетресение, наводнение, мълнии или друго природно бедствие.
4. Отклонение от захранващото напрежение 220V+/- 5%, 60Hz неизправна ел. инсталация.
5. Прах, пясък, кал, влага, вредители и други замърсители.
6. Дефекти причинени от неправилен транспорт.
7. Ремонти извършени от лица неоторизирани от “ВСТОРЕ” ЕООД.
8. Скъсана или нарушена маркировка (Гаранционна лепенка и/или стикер със сериен номер).
9. Случаите на модификация или използването на изделието за цели различни от предназначението му.
10. Повреди причинени от други компоненти, периферия и експлоатацията му в неправилна среда.
11. За рекламация се приемат устройства в пълна окомплектовка, гаранционна карта и описание на дефект и начин на експлоатация.
12. Гаранцията на батерии за преносими компютри е както следва:
- За нови преносими компютри: 6 месеца
- За употребявани (реновирани) преносими компютри: 3 месеца
13. Профилактиката (почистването) на системите е задължителна през гаранционният период през интервал не по-голям от 6 месеца. При не навременна профилактика и дефектирала стока в следствие на това, ремонтът се извършва за сметка на клиента, а гаранцията отпада.
14. С издаването на гаранционната карта фирма “ВСТОРЕ” ЕООД декларира, че отговаря за липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно чл. 120 от Закона за защита на потребителите от 10.06.2006г.
15. Фирма “ВСТОРЕ” ЕООД е регистриран Администратор на лични данни. Всички данни за клиентите попълнени в протокол за продажба, гаранционна карта или договор за лизинг подлежат на контрол от Комисията за защита на личните данни.
Софтуерните проблеми и профилактика не са предмет на гаранционно обслужване и услугите свързани с тях се заплащат.
ВСТОРЕ ЕООД не носи отговорност за загубата или повреда на информация и данни причинени в резултат на повредени носители.
С подписване на гаранционната карта клиентът декларира, че е получил стоката и е приел условията за гаранционно обслужване.

Видове продукти * :
РЕНОВИРАН - Всяка техника различна от нова преминала обстойна техническа проверка проверка с пълна функционалност.
НОВ - Продукт в ново състояние , фабрична опаковка, оригинални зарядни устройства, консумативи и други аксесоари
ПРЕОЦЕНЕН- Стока различна от нова с козметичен, транспортен или частичен дефект не влияещ на функционалността
АУТЛЕТ - Стока върната поради някаква причина, фабрично сервизирана, свръхпроизводство и др.

Типове гаранции * :
24 месеца - НОВИ (Компютри, монитори, лаптопи, смартфони, таблети)
12 месеца - Outlet, Реновирани и Преоценени Стоки (Компютри, монитори, лаптопи, смартфони, таблети)
12 + 12 месеца - Реновирани и Преоценени стоки, на които вторите 12 месеца от гаранцията се продължават след задължителна профилактика в края на 12-тия месец, в противен случай вторите 12 месеца отпадат (отнася се за компютри, лаптопи)
12 месеца - Реновирани, Outlet и Преоценени стоки, на които не може да бъде извършена контролна профилактика след 12-тия месец (Принтери, смартфони, таблети, монитори )

12+12 месеца гаранция
Безплатна доставка
Експресно обслужване
Гарантирано качество
0 Вашата количка
0 Сравнение